Elke ANBI geregistreerde instelling moet in opdracht van de Belastingdienst enkele standaard gegevens publiceren via een internetsite. (Een link naar de Jaarrekening treft u onderaan dit tekstblok aan.)

ANBI gegevens van de Stichting Vriendenfonds Albert Schweitzer ziekenhuis

Naam:
Stichting Vriendenfonds Albert Schweitzer ziekenhuis

Kamer van Koophandel nummer:
64990702

RSIN/Fiscaal nummer:
855936757

Bestuur (samenstelling en namen):
Marc ter Haar (voorzitter)
Job van Niftrik (secretaris)
Wim Bartelts (penningmeester)
Myra Kleiweg de Zwaan (bestuurslid)
Max Remerie (bestuurslid)


V.l.n.r. Job van Niftrik, Max Remerie, Wim Bartelts, Myra Kleiweg en Marc ter Haar.

Register van (neven)functies bestuursleden (klik aan)

Postadres/bezoekadres
Stichting Vriendenfonds Albert Schweitzer ziekenhuis
Albert Schweitzerplaats 25
3318 AT Dordrecht

Postbus 444
3300 AK Dordrecht

e-mail: vrienden@aszvrienden.nl

Bank
IBAN: NL78 RABO 0377.5480.65 t.n.v. Stichting Vriendenfonds Albert Schweitzer ziekenhuis

Doelstelling
Het bevorderen en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek binnen het Albert Schweitzer ziekenhuis, en de ondersteuning van activiteiten op de diverse locaties in het verzorgingsgebied van het Albert Schweitzer ziekenhuis, indien en voor zover deze activiteiten niet (voldoende) gefinancierd worden uit de reguliere bekostiging, ter bevordering van het welzijn van patiënten, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beleidsplan
De Stichting Vriendenfonds Albert Schweitzer ziekenhuis realiseert haar doelstelling door financiële bijdragen aan projecten (wetenschappelijk onderzoek en patiëntenwelzijn), die door het ziekenhuis worden aangedragen. Met vertegenwoordigers en het management van het ziekenhuis vindt regelmatig overleg plaats over de te financieren projecten en de voortgang.

De stichting verkrijgt haar middelen o.a. door jaarlijkse donaties van particulieren in het verzorgingsgebied van het ziekenhuis en door middel van bijzondere giften, zoals legaten en schenkingen.

De stichting richt zich daarnaast op structurele en incidentele bedrijfsdonaties (bedrijfsvrienden, projectdonoren en vermogensfondsen).

Dankzij de medewerking van het ziekenhuis zijn de wervingskosten beperkt.

Het bestuur vergadert eens in de 6-8 weken over te financieren projecten, te voeren acties en de informatievoorziening.

Beloningsbeleid
De bestuursleden zijn onbezoldigd. De stichting heeft geen eigen medewerkers in dienst. De personele ondersteuning van de stichting wordt verzorgd door medewerkers in dienst bij het Albert Schweitzer ziekenhuis.

Verslag van uitgeoefende activiteiten
Elk jaar worden de uitgeoefende activiteiten vermeld in het jaar verslag. Activiteiten worden ook vermeld via de website, geprinte en sociale media (nieuwsbrief, Linkedin etc). De binding met donateurs wordt onderhouden door toezending van het Vriendennieuws, een jaarlijkse vriendenavond, borrels, diners en een bedrijfsvriendenavond.

De stichting werft nieuwe donateurs door het verstrekken van informatie materiaal aan patiënten, door middel van een website, door doorlopend aandacht te geven aan projecten in publicaties van het ziekenhuis en regelmatige free publicity in de media.

Verslag van wetenschappelijk onderzoek
De resultaten van wetenschappelijk onderzoek waar een bijdrage aan is geleverd, zijn publiekelijk beschikbaar. Onderstaand worden de resultaten vermeld en/of is een link naar de vindplaats van deze informatie geplaatst.

Financiële verantwoording
Elk jaar wordt de jaarrekening van een betreffend boekjaar vastgesteld rond mei/juni van het daaropvolgende boekjaar. Het boekjaar loopt van januari tot en met december van enig jaar. De publicatieplicht beperkt zich tot het afgelopen boekjaar.

Klik hier om het jaarverslag met de jaarrekening van 2019 te openen (pdf).

Sluiten